Nieruchomości

 

                                                                 

07 03.2024

Licytacja nieruchomości nr 1


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Kmp 82/12
Staszów, dnia 2024-03-07

                                                                                                                              

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że  w dniu: 19 kwietnia 2024 r.  o godz.: 14.30 
w sali nr 130  Sądu Rejonowego w Staszowie
 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości: o numerze KW  KI1A/00042288/4 położona we wsi Smerdyna gmina Staszów, oznaczonej jako położone w obrębie 0023 Smerdyna działki ewidencyjne nr 948 i 949 o łącznej powierzchni 0,1200 ha. Działka nr 949  o powierzchni 0,0300 ha jest zabudowana murowanym parterowym dwuizbowym domem mieszkalnym  z końca lat 50-tych ubiegłego wieku. Działka nr 948 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana jest kilkudziesięcioletnim murowanym parterowym budynkiem gospodarczym .

 W/w nieruchomość  o numerze: KW  KI1A/00042288/4   obejmująca działki nr:  948 i 949  o łącznej powierzchni:  0,1200 ha oszacowana została na kwotę: 70.000,00 zł  Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 52.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 7.000,00 zł.  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas