Nieruchomości

 

                                                                 

23 01.2024

Licytacja nieruchomości nr 1


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Km 801/16 i inne
Staszów, dnia 2024-01-23

                                                                                                                              

O B W I E S Z C Z E N I E
      O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 23 lutego 2024 r. o godz.: 13.20
 w sali nr 133  Sądu Rejonowego w Staszowie odbędzie się:

                                                                                                                                                                         P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A


Udziału 1/2 części w nieruchomości mającej założoną księgę wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie o numerze: KIA/00032789/3 stanowiącej własność dłużnika: Marii Strzelczak
oraz udziału 1/2 części w nieruchomości mającej założoną księgę wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie o numerze: KIA/00032789/3 stanowiącej własność dłużnika: Bogusława Strzelczak 
tj.: łącznie nieruchomości o numerze: KIA/00032789/3, która stanowi funkcjonalną całość i winna być sprzedawana jako całość. Nieruchomość położona jest we wsi Zrębin gmina Połaniec powiat staszowski, oznaczona jako położona 
w obrębie 16 Zrębin, działka ewidencyjna nr 1143 o powierzchni 0,4000 ha, zabudowana kilkudziesięcioletnim  sześcioizbowym murowanym piętrowym podpiwniczonym domem mieszkalnym pod adresem Zrębin 42 o powierzchni użytkowej 142,46 m2, położonym w podwórku małym murowanym budynkiem gospodarczym, murowanym garażem oraz pozostałością murowano-drewnianej stodoły. Przedmiotowa działka przylega do asfaltowej drogi publicznej na całej swej szerokości około 15 metrów. W obrębie drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna NN, wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć telekomunikacyjna, budynek mieszkalny ma przyłącza do sieci. Przedmiotowa nieruchomość o numerze: KW KIA/00032789/3  stanowi współwłasność  dłużnika: Strzelczak Maria w udziale 1/2 części oraz  Strzelczak Bogusław w udziale  1/2 części, które to udziały  stanowią funkcjonalną całość i winny być sprzedane łącznie.

W/w nieruchomość łącznie oszacowana została  na kwotę: 330 000,00  zł. Wartość udziału 1/2 Marii Strzelczak 165.000,00 zł oraz wartość udziału 1/2 Bogusława Strzelczak 165.000,00 zł. Cena wywoławcza w  I-ej licytacji nieruchomości o nr KW KI1A/00032789/3 łącznie wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 247. 500,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj.
33 000,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr:  21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.  PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas