Nieruchomości

 

                                                                 

04 12.2020

Licytacja nieruchomości nr 12


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, ,  email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Km 1253/18, Km 1034/17
                   

              O B W I E S Z C Z E N I E      O L I C Y T A C J I   N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza Nr 1 w Staszowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc że w dniu: 04 grudnia 2020r. o  godzinie 13.45 w budynku  Sądu Rejonowego w Staszowie sala nr 133  odbędzie się:


       D R U G A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomości  położonej  w miejscowości Strzelce, gmina Oleśnica  dla której to nieruchomości SĄD REJONOWY BUSKO ZDRÓJ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o nr Kw KI1B/00007946/9 składającej się z działek ewidencyjnych  o numerach: 
 - działka  nr 221  o powierzchni : 0,15 ha stanowiąca łąki trwałe, rowy
 - działka  nr 241  o powierzchni : 0,17 ha stanowiąca łąki trwałe, rowy
 - działka  nr 622  o powierzchni : 0,06 ha stanowiąca grunty rolne zabudowane na działce wpis ograniczonego prawa rzeczowego - służebność osobista
 - działka  nr 625  o powierzchni : 0,04 ha stanowiąca grunty rolne zabudowane o łącznej pow. 0,42 ha.

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z w/w działek oszacowana została  na kwotę: 97.800,00 zł w tym 14.450,00 zł ( wartość ograniczonego prawa rzeczowego- służebność osobista)  Cena wywoławcza w  II-ej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 65.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 9.780,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
 

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas