Nieruchomości

 

                                                                 

19 11.2020

Licytacja nieruchomości nr 10


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, ,  email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Km 224/18

O B W I E S Z C Z E N I E    O  L I C Y T A C J I   N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,  
że w dniu: 19 listopada 2020 r. o godz.: 14.30 w sali nr 130  Sądu Rejonowego w Staszowie odbędzie się:


                                                                                                                                                              D R U G A      L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w Połańcu przy ulicy Osieckiej 6, stanowiącej położoną w obrębie 0001 działkę ewidencyjną nr 4884/2 o powierzchni 0,0614 ha zabudowaną piętrowym niepodpiwniczonym domem mieszkalnym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 186,83 m2 wybudowanym w latach 1997-2001. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1A/00021963/7,
Nieruchomość od strony zachodniej przylega do pasa drogowego ulicy Osieckiej ( droga krajowa nr 79) i ma urządzony zjazd z tej drogi. Budynek mieszkalny ma przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej. 

W/w nieruchomość oszacowana została na kwotę: 402.000,00  zł tj. Cena wywoławcza w  II-ej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 268.000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 40.200,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                   

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas