Nieruchomości

 

                                                                 

24 11.2021

Licytacja nieruchomości nr 1


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, ,  email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt GKm 22/19
Staszów, dnia 25.10.2021


O B W I E S Z C Z E N I E   O  L I C Y T A C J I    N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że 
w dniu: 24 listopada 2021r. o godz.: 15.10 w sali nr 130  Sądu Rejonowego w Staszowie odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 Nieruchomości położonej w Połańcu przy ulicy Osieckiej, stanowiącej położoną w obrębie 0001 Połaniec niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 4369 o powierzchni 0,0634 ha, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1A/00027807/8. Przedmiotowa działka przylega do pasa drogowego ulicy Osieckiej położonej w ciągu drogi krajowej nr 79. Działka ma szerokość od około 3 do około 5 metrów i sięga na głębokość około 165 metrów od drogi krajowej. Teren działki jest płaski, niegrodzony, niezagospodarowany, porolny, porośnięty samosiewem. Działka położona jest w strefie przemysłowej na obszarze objętym planem zagospodarowania. 


W/w nieruchomość o numerze: KW KI1A/00027807/8 oszacowana została na kwotę: 19.698,00 zł. Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania nieruchomości tj.kwotę: 14.773,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. kwotę: 1.969,80 zł,   najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii  za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do  przeprowadzenia licytacji  i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej  i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji  i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas