Nieruchomości

 

                                                                 

17 07.2020

Licytacja nieruchomości nr 9


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, ,  email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Kmp 43/14
 

                                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E   O   L I C Y T A C J I   N I E R U C H O M O Ś C I


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
 że  w dniu: 17 lipca 2020 r. o godz.: 11.300 w sali nr 133  Sądu Rejonowego w Staszowie odbędzie się:

                                                                                                                         P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działek ewid. nr 82/1, 82/2, położonych w miejscowości Mokre, gmina Szydłów oraz działek ewid. nr 632, 638, 673, 632/1, 638/1 położonych
 w miejscowości Gacki, gmina Szydłów o łącznej powierzchni 3,9800 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Busku Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
 nr KW KI1B/00040466/3.
W/W nieruchomość gruntowa, niezabudowana o łącznej powierzchni 3,9800 ha  składa się z działek ewid. o numerach:
dz. nr 82/1- o pow. 0,9800 ha - nieruchomość rolna- grunty orne R IVa
dz. nr 82/2 - o pow 1,0900 ha - nieruchomość rolna- grunty orne R IVa, RV
 w/w działki położone w miejscowości Mokre, obręb 0007 gmina Szydłów 
oraz działek o numerach:
dz. nr 632  o pow.0,2200 ha  nieruchomość rolna- grunty orne RIIIb R IVa
dz. nr 632/1o pow.0,2800 ha  nieruchomość rolna- grunty orne R IIIb R IVa
dz. nr 638/1o pow.0,1700 ha  nieruchomość rolna- łąki trwałe grunty orne ŁIII RIIIa R IVa
dz. nr 638   o pow.0,1700 ha  nieruchomość rolna- łąki trwałe grunty orne ŁIII RIIIa R IVa
dz. nr 673   o pow.1,0700 ha  nieruchomość rolna- grunty orne R IVa RIVb
położone w miejscowości Gacki, obręb 0002 gmina Szydłów 
Informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów choć przedmiotową nieruchomość może nabyć także osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, to stosownie do art. 4 ust.1 pkt 3, 4  ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 64, poz. 592 zmieniona ustawą  z dnia 26 kwietnia 2019 r. ,, o zmianie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw " jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Zawiadomienia dokonuje organ egzekucyjny art 4 ust.5 pkt.1 b cytowanej ustawy. Wobec powyższego osoba, która wylicytuje przedmiotową nieruchomość ostatecznie ją nabędzie po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa o ew. nabyciu w/w  nieruchomości. 
 Przedmiotowa nieruchomość składająca się z w/w  działek oszacowana została łącznie  na kwotę: 57.850,00 zł . Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania nieruchomości  tj. kwotę: 43.387,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 5.785,00 zł,   najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas