Nieruchomości

 

                                                                 

13 05.2024

Licytacja nieruchomości nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 158566265, fax: 158320141, email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt KM 71/20 i inne

 

O B W I E S Z C Z E N I E
       O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że 
w dniu:5 lipca 2024 . o godz.: 14.30 w sali nr 133  Sądu Rejonowego w Staszowie 
odbędzie się


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej we wsi Pliskowola, gmina Osiek dla której Sąd Rejonowy w Staszowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1A/00030798/5, w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: Golonka Damian. Nieruchomość jest oznaczona jako położone w obrębie 0013 Pliskowola działki  ewidencyjne o numerach: 206, 466, 1291, 1292, 1327, 1328 o łącznej powierzchni 1,7600 ha.
 W ewidencji gruntów przedmiotowe działki  opisane są jako :
- działka nr 466 o powierzchni 0,5300 ha : grunty orne RIVb – 0,4500 ha, grunty orne RVI – 0,0800 ha. Według studium działka ta położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Działka nr 466 obciążona jest służebnością osobistą polegającą na nieodpłatnym dożywotnim prawie użytkowania.
- działka nr 206 o powierzchni 0,9200 ha  : grunty orne RV – 0,7600 ha, grunty orne RVI – 0,1500 ha, grunty pod rowami  W-RV-0,0100 ha.  Działka nr 206 stanowi grunt rolny porośnięty około 35 letnim drzewostanem brzozowym. 
Działki rolne nr 1291,1292,1327,1328 o łącznej powierzchni 0,3100 ha położone są w kompleksie gruntów rolnych zlokalizowanym w południowo - wschodniej części wsi Pliskowola. Przedmiotowe działki stanowią odłogowane grunty rolne, które w ewidencji gruntów są opisane jako :
- działka nr 1291 o powierzchni 0,1100 ha, użytki łąki trwałe ŁV-0,1100 ha
- działka nr 1292 o powierzchni 0,0700 ha, użytki: pastwiska trwałe PsVI-0,0700 ha
- działka nr 1327 o powierzchni 0,0700 ha, użytki łąki trwałe ŁVI-0,0500 ha, grunty pod rowami W-ŁVI – 0,0200 ha
- działka nr 1328 o powierzchni 0,0600 ha, użytki łąki trwałe ŁVI-0,0500 ha, grunty pod rowami W-ŁVI – 0,0100 ha

Informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów choć przedmiotową nieruchomość może nabyć także osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, to stosownie do art. 4 ust.1 pkt 3, 4  ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 64, poz. 592 zmieniona ustawą  z dnia 26 kwietnia 2019r. ,, o zmianie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw " jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Zawiadomienia dokonuje organ egzekucyjny art 4 ust.5 pkt.1 b cytowanej ustawy. Wobec powyższego osoba, która wylicytuje przedmiotową nieruchomość ostatecznie ją nabędzie po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa o ew. nabyciu w/w  nieruchomości. 

W/w  nieruchomość Nr KW KI1A/00030798/5 o oszacowana została  na kwotę: 105 851,00 zł. ( w tym wartość służebności 27 403,00 zł ).  Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 79 388,25 zł  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj.10.585,10 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas