Nieruchomości

 

                                                                 

13 06.2024

Licytacja nieruchomości nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141,  email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Km 482/23
Staszów, dnia 2024-06-13
 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza Nr 1 w Staszowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc 
że w dniu: 7 sierpnia 2024 r. o  godzinie 15.10 w budynku  Sądu Rejonowego w Staszowie sala nr 130  odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

Nieruchomości o numerze KW KI1A/00022158/8 składającej się z niezabudowanych działek rolnych nr 124, 901, 1169, 2216, 2236 o łącznej powierzchni 2,2800 ha, położonych w miejscowości Pliskowola, gmina Osiek w obrębie 0013 Pliskowola poprzez jej sprzedaż w drodze publicznej licytacji celem zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości,  stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską  z wniosku Syndyk masy upadłości Agnieszki Szufel - Figurskiej ustanowionej w postępowaniu upadłościowym dłużnika Jana Władysława Maciasa

Informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów choć przedmiotową nieruchomość może nabyć także osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, to stosownie do art. 4 ust.1 pkt 3, 4  ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 64, poz. 592 zmieniona ustawą  z dnia 26 kwietnia 2019r. ,, o zmianie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw " jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Zawiadomienia dokonuje organ egzekucyjny art 4 ust.5 pkt.1 b cytowanej ustawy. Wobec powyższego osoba, która wylicytuje przedmiotową nieruchomość ostatecznie ją nabędzie po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa o ew. nabyciu w/w  nieruchomości. 

 Nieruchomość o numerze KW KI1A/00022158/8 ,składająca się z w/w działek została  łącznie oszacowana  na kwotę: 48 947,00  zł  
Poszczególne działki zostały oszacowane na kwotę:
- działka nr 124 oszacowana została na kwotę: 23 866,00 zł  Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte  wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 17 899,50 zł  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 2.386,60 zł;

- działka nr 901 oszacowana została na kwotę: 4 108,00 zł  Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte  wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 3 081,00 zł  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 410,80  zł.;

- działka nr 1169  oszacowana została na kwotę: 4 724,00 zł  Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte  wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 3 543,00 zł  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 472,40 zł.;

- działki nr 2216 oraz 2236 oszacowane zostały łącznie  na kwotę: 16 249,00 zł  Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte  wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 12 186,75 zł  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 1.624,90  zł.

 Rękojmię w wysokości: 4.894,70 zł łącznie od w/w działek oraz rękojmie w wysokości podanej powyżej od poszczególnych działek należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji  i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas