Nieruchomości

 

                                                                 

23 01.2024

Licytacja nieruchomości nr 2


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Km 718/19 i inne
 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kp, i art. 983 kpc, że w dniu: 23 lutego 2024  r. o godz.: 14.00 w sali nr 133  Sądu Rejonowego w Staszowie odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

Nieruchomości  położonej we wsi Orzelec Duży gmina Łubnice oznaczonej jako położone w obrębie 0010 Orzelec Duży działki nr 111 i 112/2 o łącznej powierzchni 1,64 ha. Działka nr 111 o powierzchni 1,42 ha obejmuje siedlisko zabudowane drewnianym parterowym czteroizbowym domem mieszkalnym o adresie Orzelec Duży 86 i budynkami gospodarczymi oraz położone za siedliskiem grunty rolne  i lasy. Działka nr 112/2 o powierzchni 0,22 ha stanowi lasyi grunty rolne przyległe do działki nr 111, samodzielnie nie ma dostępu do drogi publicznej, działka 112/2 posiada jedynie pośredni dostęp do drogi publicznej przez teren działki nr 111.Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie o numerze KI1A/00010944/8. 


Informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów choć przedmiotową nieruchomość może nabyć także osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, to stosownie do art. 4 ust.1 pkt 3, 4  ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 64, poz. 592 zmieniona ustawą  z dnia 26 kwietnia 2019r. ,, o zmianie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw " jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Zawiadomienia dokonuje organ egzekucyjny art 4 ust.5 pkt.1 b cytowanej ustawy. Wobec powyższego osoba, która wylicytuje przedmiotową nieruchomość ostatecznie ją nabędzie po uprzednim złożeniu oświadczenia przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa o ew. nabyciu w/w  nieruchomości. 


Przedmiotowa nieruchomość o numerze: KW KI1A/00010944/8  oszacowana została  na kwotę: 217.000,00 zł. Cena wywoławcza w  II-ej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 144 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania  tj. 21.700,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,  którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym   w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A.  Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas