Nieruchomości

 

                                                                 

17 12.2020

Licytacja nieruchomości nr 13


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Staszowie
Małgorzata Pakaszewska 
Kancelaria Komornicza nr 1 w Staszowie
Kancelaria Komornicza 28-200 Staszów, ul.  Konstytucji 3 Maja 6B
tel.: 0158566265, fax: 158320141, ,  email: staszow.pakaszewska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289 
Sygn. akt Km 741/17

O B W I E S Z C Z E N I E
  O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska Kancelaria Komornicza w Staszowie nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
17 grudnia 2020r. o godz.: 15.00 w sali nr 130  Sądu Rejonowego w Staszowie 
odbędzie się

      P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Koniemłoty, gmina Staszów , dla której to nieruchomości SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą 
o nr Kw KI1A/00032781/7. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki ewid. nr 1251/9 oraz 1251/10  o łącznej powierzchni 0,3098 ha. 
Na działce nr 1251/9 posadowiony jest budynek magazynowy, niepodpiwniczony, o ścianach murowanych z pustaka ceramicznego. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 435,4 m.kw.
Na działce nr 1251/10 znajduje się budynek parterowy, niepodpiwniczony, o ścianach murowanych, i powierzchni 415,74 m.kw.

Przedmiotowa nieruchomośc oszacowana została na kwotę: 383.290,00 zł.
Cena wywoławcza w  I-ej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania nieruchomości  tj. kwotę: 287.467,50 zł  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwotę: 38.329,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą to kwotę należy wpłacić gotówką w kancelarii za pokwitowaniem , bądź bezpośrednio  na konto komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w  w Staszowie Małgorzaty Pakaszewskiej  nr: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg. Rękojmia może być złożona również  w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej 
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


powrót ››


 

Kontakt

 

Informacje i kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska

Uwaga nowy adres Kancelarii
Kancelaria Komornicza nr 1
ul. Konstytucji 3 Maja 6B 28-200 Staszów

Bank: PKO Bank Polski
Numer Konta: 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

  tel. (+48) 15 856 62 65
fax. (+48) 15 832 01 41
 

  e-mail:
staszow.pakaszewska@komornik.pl

Odwiedź nas

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:
Wtorek: 9:00 - 16:00


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku)
od 8:00 do 16:00.

Napisz do nas